Tại sao tôi không chốt được lộ trình?

Có một số nguyên nhân tại sao không chốt được lộ trình:

Lý do 1: Khi thao tác, các Mã tác vụ bị nhập thừa dấu cách nên hệ thống không định nghĩa được.

Giải quyết: Kiểm tra file trước khi up lên có bị thừa dấu cách tại các mục không > xóa các khoảng trắng trước khi up lên hệ thống.

Lý do 2: Các task chung VRP phải nhập tiếng Việt.

Giải quyết: Vui lòng nhập Mã tác vụ theo mẫu như hình sau:

462