Tại sao một số đơn bị rớt khi lên lộ trình?

Có một số nguyên nhân khiến những đơn hàng đó bị rớt trên lộ trình.

Bạn có thể kiểm tra một trong những cách sau:

1. Kiểm tra thời gian làm việc của xe có đủ để giao đơn đặt hàng với thời gian đã đặt không, có thể tăng thời gian làm việc của xe để thực hiện tất cả số đó.

Bước 1 : Đi tới tab [Phương tiện]
Bước 2: Nhấp vào nút [Chỉnh sửa] cho mỗi chiếc xe
Bước 3: Kiểm tra thời gian làm việc của xe có đủ để giao đơn đặt hàng với thời gian đã đặt không

1312

2. Kiểm tra xem thời gian đóng của khách hàng kết thúc sớm hơn thời gian dừng của xe

Bước 1: Chuyển đến tab [Danh sách khách hàng]
Bước 2: Nhấp vào nút [Chỉnh sửa] cho mỗi khách hàng
Bước 3: Nhấp vào nút [Thêm cấu hình]
Bước 4: Kiểm tra xem thời gian đóng của khách hàng kết thúc sớm hơn thời gian dừng của xe

1317

3. Kiểm tra khối lượng, thể tích danh sách đơn hàng lớn hơn trọng lượng, thể tích của xe vận chuyển.

 • Kiểm tra khối lượng, thể tích của danh sách đơn hàng
  Bước 1: Đi tới tab [ Đơn hàng bán]
  Bước 2: Kiểm tra khối lượng, thể tích của danh sách đơn hàng

 • Kiểm tra trọng lượng, thể tích của xe
  Bước 1: Đi tới tab [Phương tiện]
  Bước 2: Nhấp vào nút [Chỉnh sửa] cho xe đã được gán
  Bước 3: Kiểm tra trọng lượng, thể tích của xe

4. Kiểm tra cửa sổ thời gian của đơn hàng phải nằm trong time window của khách hàng

Bước 1: Đi tới [Đơn hàng bán]
Bước 2: Nhấp vào nút [Chỉnh sửa] cho mỗi đơn hàng
Bước 3: Kiểm tra time window của đơn hàng phải nằm trong time window của khách hàng

1323

5. Kiểm tra nhiệt độ, số ngăn của xe có thể chứa nhiệt độ của các đơn đặt hàng

Bước 1: Đi tới tab [Phương tiện]
Bước 2: Nhấp vào nút [Chỉnh sửa] cho mỗi chiếc xe
Bước 3: Kiểm tra nhiệt độ, số ngăn xe có thể chứa nhiệt độ của đơn đặt hàng

6. Kiểm tra xem tọa độ của các cửa hàng có ở quá xa không, vì vậy chúng không thể được giao so với thời gian làm việc của xe
7. Có thể điều chỉnh tốc độ của xe để tăng thời gian giao hàng

Bước 1: Đi tới tab [Phương tiện]
Bước 2: Nhấp vào nút [Chỉnh sửa] của xe
Bước 3: Điều chỉnh tốc độ xe để tăng thời gian giao hàng